Konkurs polega na wykonaniu dowolnej, przestrzennej figury przedstawiającej powtórne wykorzystanie odpadów z tworzy sztucznych lub rysunku wykonanego dowolną techniką. Dominującym materiałem użytym do wykonania pracy musi być tworzywo sztuczne, natomiast pozostałe materiały mogą być uzupełnieniem pracy.

Konkurs skierowany jest do dzieci wszystkich pracowników firmy w przedziałach grupowych:

I GRUPA – 3 – 5 lat

II GRUPA – 6 – 10 lat

III GRUPA – 11 – 14 lat.

Cel Konkursu

 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej.
 • Konkurs ma za zadanie zachęcić młodzież do przedstawienia własnego pomysłu na czyste środowisko.

 

 Adresaci Konkursu

 • Adresatami Konkursu są dzieci pracowników Organizatora. „Plastic is fantastic” to Konkurs na pracę indywidualną – jeden uczestnik może przekazać do konkursu tylko jedną pracę. Praca musi być wykonana własnoręcznie.

 

Terminy i warunki Konkursu

 • Termin składania prac: od 22.10.2018 r. do 16.11.2018 r.
 • Konkurs polega na wykonaniu dowolnej, przestrzennej figury przedstawiającej powtórne wykorzystanie odpadów z tworzy sztucznych lub rysunku wykonanego dowolną techniką. Dominującym materiałem użytym do wykonania pracy musi być tworzywo sztuczne, natomiast pozostałe materiały mogą być uzupełnieniem pracy.
 • Gotowe prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać:

 

Bolesławiec – do działu ochrony środowiska znajdującego się w głównej siedzibie firmy przy ulicy Mostowej 1;

Nowa Sól – do działu Kadr znajdującego się przy ulicy Wojska Polskiego 34
w Nowej Soli.

 • Prace nie mogą być wcześniej prezentowane na innych Konkursach.
 • Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych w celu reklamy i promocji Konkursu oraz prezentacji wyników Konkursu.
 • Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.
 • Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz prezentacji wyników. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie ujawnienie imienia i nazwiska autora pracy oraz wieku.

Zasady przyznawania nagród

 • O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją
 • Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 23.11.2018r. w którym nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu
 • Nagrodzone zostaną prace spełniające warunki formalne Regulaminu oraz ukazujące jej walory artystyczne i estetyczne
 • Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni:

Bolesławiec – w każdej grupie wiekowej;

Nowa Sól – wśród wszystkich uczestników;

 • Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez Organizatora, jednak nie później niż miesiąc od zakończenia konkursu, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu zwycięzców.