REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nazwijmy mruczka”
2. Organizatorem Konkursu jest BADER Polska sp. z o.o., ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, to znaczy na profilu Facebook https://www.facebook.com/BaderPolska/w dniach 02.08.2018 do 05.08.2018 roku (do godziny 24:00).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w konkursie musi umieścić w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedź na zadanie konkursowe – czyli nadać imię kotu, który znajduje się na filmiku

§ 3
NAGRODY
1. Zdobywcą nagrody – niespodzianki w Konkursie będzie Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/BaderPolska/ zamieści komentarz z odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Nazwij mruczka”
2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
Konkursową, która wybierze najbardziej kreatywną odpowiedź. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres dominika.turkowiak@bader-leather.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
5. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Dominika Turkowiak
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez BADER Polska sp. z o.o.,
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.pracabader.pl